Všeobecné obchodní podmínky

společnosti EDUREVOLTA s.r.o., IČ: 05891353, se sídlem Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice.

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Definice

Společnost EDUREVOLTA s.r.o., IČ: 05891353, se sídlem Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice, vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 69771 (dále také jako Provozovatel), v rámci své podnikatelské činnosti realizuje vzdělávací kurzy a školení pod obchodní značkou EDUREVOLTA.

Tyto všeobecné podmínky (dále též VOP) platí pro nákup kurzů a služeb na webu www.edurevolta.cz, který je provozován společností EDUREVOLTA s.r.o., IČ:05891353, se sídlem Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice a upravují vztahy mezi Provozovatelem (Prodávajícím) v oblasti prodeje vzdělávacích kurzů a jejími obchodními partnery, Uživateli (Kupujícími).

Dále VOP platí pro osoby, které poskytnou svůj e-mail do databáze Provozovatele za účelem získání některého z bonusů ZDARMA. I toto je považováno za obchodní vztah.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Základní pojmy

a. Prodávající

Prodávajícím je společnost EDUREVOLTA s.r.o., IČ:05891353, se sídlem Záhumenní 1161/3a, 742 21 Kopřivnice.

b. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

a. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka vložit do košíku, nebo stáhnout ZDARMA) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto webu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích sob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu, nejdéle však 99 let ( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@edurevolta.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@edurevolta.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat u Prodávajícího školení, individuální kurz nebo služby skrze objednávkový systém webu, popř. telefonicky nebo e-mailem.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží, školení a služeb Prodávajícím na webových stránkách www.edurevolta.cz, nebo v individuální cenové nabídce.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou či e-mailovou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem, toto potvrzení však nemá na vznik Smlouvy vliv.

Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Při objednávce školení a služeb se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 100 % z prodejní ceny. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží či služeb Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v českém jazyce. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce.

Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

Vzniklou Smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na webu prodejce jsou konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího
  • Platba v hotovosti při odběru zboží či služeb

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu produktu na webu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání.

7. Odstoupení od smlouvy a reklamační řád

Vzhledem k charakteru uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od zaslání přihlášky. Odstoupení od smlouvy lze učinit pouze písemně na email info@edurevolta.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána zaplacená výše kurzovného na bankovní účet Kupujícího, ze kterého platba byla připsaná na účet Prodávajícího pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již kurz zahájen, nebude moci Kupující od této smlouvy odstoupit.

Prodávající může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají Kupující, kteří se přihlásili dříve a mají kurz plně zaplacen. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet Prodávajícího.

V případě, že Kupující svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či Prodávajícího nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu, má Prodávající právo od smlouvy uzavřené s tímto Kupujícím odstoupit. V případě takového odstoupení nemá Kupující nárok na vrácení zálohy ani jiné plnění. Zde uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového Kupujícího k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy a účasti v kurzu za následujících podmínek:

Nemožnost zúčastnit se kurzu či školení z důvodů na straně Kupujícího:

Kupující má právo Smlouvu vypovědět pouze písemnou formou e-mailem na info@edurevolta.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti.

a) Kupující má právo na bezplatné odhlášení ze školení bez udání důvodu je 10 pracovních dní před konáním školení. Kupujícímu bude vrácena celá výše zálohy.

b) Dojde-li k odhlášce v době kratší, než 10 pracovních dnů, ale delší než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 20 % z celkové ceny kurzu, minimálně však 1 000 Kč. Kupujícímu bude vrácena celá výše zaplacené zálohy po odečtení storno poplatku.

c) V době kratší, než 5 pracovních dnů, ale delší než 2 pracovní dny před zahájením školení činí storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu, minimálně však 1 000 Kč. Kupujícímu bude vrácena celá výše zálohy po odečtení storno poplatku.

d) V případě 2 a méně pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu.

Zaplacená záloha, nebo jeho část bude Kupujícímu vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba připsána na účet Prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě nepřítomnosti (absence) Kupujícího na probíhajícím školení, nebo jeho části, nevzniká Kupujícímu žádný nárok na finanční kompenzaci. V případě dočasné pracovní neschopnosti, nemoci nebo jiných závažných důvodů, se mohou smluvní strany dohodnout na náhradě zmeškané výuky v náhradním termínu. V případě absence musí Kupující neprodleně informovat Prodávajícího.

Nemožnost zúčastnit se kurzu či školení z důvodů na straně Prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo z důvodu technických, organizačních, případně jiných neočekávaných důvodů, změnit plánovaný termín výuky nebo lektora. O případné změně termínu kurzu bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající si vyhrazuje právo z technických, organizačních nebo jiných neočekávaných důvodů, ale zejména při nedostatečném počtu zájemců, zrušit plánovaný termín výuky. O případném zrušení bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailem. Kupujícím bude nabídnut náhradní termín nebo bude kurzovné vráceno v plné výši bez jakýchkoli storno poplatků. Na jiné plnění nevzniká Kupujícímu nárok.

8. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající jsou oprávněny postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Klient bere na vědomí, že veškeré studijní materiály a pomůcky, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů, jsou duševním vlastnictvím Prodávajícího a podléhají autorskoprávní ochraně.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.